Консултации по всички компоненти на околната среда

Консултации по всички компоненти на околната среда

За да просперира, печалбата е от огромно, може би единствено значение за нашия бизнес. Новото хилядолетие и събитията в глобален план обаче накараха предприемачите да осъзнаят, че за да бъде траен материалният растеж, към него трябва да се подхожда с отговорност и стремеж към устойчивост. Един от основните аспекти на устойчивостта е грижата за околната среда.

Разбира се, никой от нас не е длъжен да бъде специалист по екология. Във всекидневната работа, която вършим обаче, наш дълг е да се грижим за заобикалящата ни среда и да я пазим от потенциални негативни последствия.

Законодателна рамка на екологичната защита у нас

Консултации по всички компоненти на околната среда

Основният законодателен текст, който очертава защитата на природата у нас, това е Законът за опазването на околната среда. Отговорностите, свързани с неговото приложение, се падат на Министерството на околната среда и водите в лицето на националното му управление и неговите общо 16 регионалните централи по градове (т. нар. РИОСВ).

ЗООС е сложен закон, чиито разпоредби реферират към други нормативни документи. Много често се срещат препратки, например, към Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазването на биоразнообразието у нас и други. На държавно равнище действа специален комитет, който обединява мненията на експерти от различните релевантни ведомства. 

Помощ при изготвянето на процедурата по екологична оценка

Регулаторната рамка в България предполага прилагането на екологична оценка за инвестициите в редица сектори. Към високорегулираните промишлености спадат, например, туризъм, рибарство, селско и горско стопанство, енергетика, транспорт, инфраструктурната индустрия, управление на водите и много други. На практика всички големи строежи имат нужда от такава. Процесът по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е сложен и се състои от няколко стъпки.

Консултации по всички компоненти на околната среда

Законовият ред повелява още при подготовката на нашето инвестиционно предложение да пуснем заявление за решение към органа, който отговаря за спазването на задълженията по ОВОС. По този начин ние уведомяваме властите за реализацията на проекта ни и им даваме възможност да преценят евентуалния екологичен риск от него. При нужда се изготвя екологичен доклад, т. нар. ДОВОС.

Вашето предприятие ще има нужда от професионални консултации с независими експерти във връзка с подаването на заявление за решение за нуждата от ОВОС консултации , изготвяне на ДОВОС или обжалване на получено негативно решение за екологична оценка за дадено инвестиционно предложение.

Консултации и подготовка на жалби по решения на регулаторните органи

Ако нарушим някоя от разпоредбите в ЗООС, ние подлежим на санкции. Съответно, имаме и правото да обжалваме решенията на регулаторните органи и съда по установен надлежен ред. Срещу получените Оценките по ОВОС също могат да се подават жалби. За целта ще имате нужда от предварителни консултации в сферата на екологичното право.

Консултации по всички компоненти на околната среда

Европейско субсидиране за ОВОС

Има случаи, когато по закон нашият проект подлежи на екологична оценка. Ако случаят е такъв, ние можем да получим средства за извършването й, стига да отговаряме на необходимите критерии по европейската програма “Околна среда” (ОПОС) и да сме получили предварителното одобрение на екологичния регулатор за проекта.

Намаляване на въглеродния отпечатък на бизнеса

За много хора до скоро опазването на природата звучеше банално, но напоследък най-успяващите бизнеси осъзнаха, че като хора и обитатели на планетата, в крайна сметка ние сме потърпевши от всичко, което причиняваме. Затова много от тях вече възприемат мерките за ограничаване на тези вреди като своя мисия, давайки по този начин искра на нещо като тренд в световен мащаб. Екологичният критерий вече все по-засилено присъства и при вземането на потребителските решения. Все повече изглежда, че ограничаването на вредното въздействие е ключов фактор на растежа, и то от икономически характер.

Ecoabonament обединява екип от специалисти, които предлагат консултации по всякакви екологични теми. С наша помощ вие ще можете винаги да бъдете сред иновативните предприятия, носещи духа на бъдещето с грижа за обкръжаващата ни природа.

Copyright 2021 - Lifetime.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram